Euro-Sell Euro-Sell
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 01.05.2019 roku

 

I. Postanowienia Ogólne
 

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów i zarazem określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem eur-sell.pl przez Euro-Sell Grzegorz Ledwoń, Patryk Obersztalski spółka cywilna z siedzibą
w 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Diamentowa 17,
NIP 643-172-95-94 i REGON 240979630. 

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub drogą telefoniczną pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.euro-sell.pl, zwanym dalej Klientem, a Euro-Sell Grzegorz Ledwoń, Patryk Obersztalski spółka cywilna, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym (Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.euro-sell.pl. Kupujący może dokonać zakupu w sklepie internetowym www.euro-sell.pl również bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym. 

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
 

II. Przedmiot sprzedaży 
 

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.euro-sell.pl. 

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.euro-sell.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów krótkotrwale używanych lub pochodzących z ekspozycji, które będą stosownie oznaczone i opisane w ofercie danego produktu. 

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad, zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.euro-sell.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. 

5. Sprzedawca aktualizuje na bieżącą ofertę produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.euro-sell.pl. 

6. Płatności za realizację zamówienia można dokonać w jeden z poniższych sposobów: 

a) przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata), 
b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika, 
c) systemem ratalnym, płatność jest finansowana z środków pochodzących częściowo lub w całości z kredytu lub leasingu, 
d) gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, 
e) poprzez system płatności elektronicznych. 

7. Klient podczas składania zamówienia może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. 

8. Zgoda Klienta na otrzymywanie faktur elektronicznych nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 

9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. 

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

11. Każda faktura elektroniczna będzie dostarczona na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia. Zmiana adresu e-mail wymaga pisemnego powiadomienia Sprzedawcy. Jeśli Klient nie powiadomi Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail, korespondencja będzie kierowana na dotychczasowy adres e-mail i uważa się ją za prawidłowo doręczoną. 

12. Klient może zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych, wysyłając pisemne oświadczenie w formie papierowej na adres: Euro-Sell S.C., ul. Diamentowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie lub pocztą elektroniczną na adres euro-sell@euro-sell.pl. Od dnia następnego po dniu doręczenia oświadczenia o którym mowa powyżej, Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur elektronicznych. 

13. Jeśli Klient wybierze transakcję systemem płatności elektronicznych, jako sposób płatności za zamówienie, Sprzedawca doliczy opłatę równą kosztom jej realizacji. Opłata jest liczona od łącznej wartości brutto zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Wysokość opłaty o której mowa powyżej jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży. 
 

III. Realizacja zamówienia oraz funkcjonowanie sklepu internetowego 
 

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.euro-sell.pl można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy): 

a) poprzez konto użytkownika - w tym celu należy dokonać rejestracji konta na stronie internetowej https://www.euro-sell.pl/rejestracja i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, 

b) bez konieczności zakładania lub korzystania z konta użytkownika, o którym mowa powyżej, po akceptacji niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy Klient sklepu internetowego www.euro-sell.pl może podejmować następujące czynności oraz korzystać ze wskazanych usług świadczonych drogą elektroniczną: 

a) dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.euro-sell.pl, 
b) korzystanie z indywidualnych rabatów, 
c) udział w promocjach i konkursach, 
d) opiniowanie produktów, 

3. Oprócz wymienionych powyżej czynności, zarejestrowany użytkownik może: 

a) prowadzić szczegółowe statystyki swoich działań w systemie Sprzedającego, 
b) współdecydować o wyglądzie i kształcie sklepu internetowego www.euro-sell.pl. 

4. Po zarejestrowaniu Klient otrzyma na podany adres e-mail odnośnik do strony internetowej, umożliwiający aktywację konta. Aktywacja pozwala na zalogowanie do sklepu internetowego. 

5. Prawidłowa rejestracja polega na wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego. 

6. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: https://www.euro-sell.pl/polityka-prywatnosci-pm-17

7. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta sklepu internetowego www.euro-sell.pl ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, co może zrobić również w panelu użytkownika . 

8. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie powiadomiony podczas pierwszego logowania od wprowadzenia zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w sklepie internetowym www.euro-sell.pl. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczny z wyrejestrowaniem się ze sklepu internetowego www.euro-sell.pl z zastrzeżeniem, że Klient uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu, obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego www.euro-sell.pl.

9. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie sklepu internetowego www.euro-sell.pl, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. 

10. W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym www.euro-sell.pl należy podjąć następujące działania: 

a) zapoznać się z treścią oferty danego produktu, 

b) dodać wybraną ilość produktów do koszyka, w przypadku ich dostępności 

c) wybrać sposób dostawy lub odbioru produktu, 

d) wybrać sposób płatności, 

e) podać dane do wysyłki produktu, 

f) zapoznać się z podsumowaniem zamówienia, 

g) złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) „Zamawiam i płacę”. 

11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku odbioru zamówienia, zapłaty za złożone zamówienie lub niemożności skontaktowania się z Kupującym w celu realizacji złożonego zamówienia i pod warunkiem, że powyższe okoliczności będą trwały dłużej niż 10 dni, zamówienie zostanie anulowane. 

12. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w danym zamówieniu. 

13. W celu korzystania z witryny sklepu internetowego www.euro-sell.pl należy spełnić co najmniej poniższe wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: 

a) przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, 
b) włączona obsługa języka Javascript, 
c) włączona obsługa ciasteczek i danych stron. 

14. W ramach funkcjonowania sklepu internetowego www.euro-sell.pl Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

15. Klient w dowolnym momencie i bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego www.euro-sell.pl.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.euro-sell.pl, Klient może złożyć na adres: euro-sell@euro-sell.pl. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. 

17. W ramach korzystania z możliwości wystawiania opinii do produktów w sklepie internetowym www.euro-sell.pl, Klient nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zawierających wulgaryzmy, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, propagujących rasizm, uwłaczających godności innych Klientów lub osób trzecich, sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, noszących znamiona przestępstwa, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub prawa przemysłowe, zmierzających do promowania produktów i usług podmiotów konkurencyjnych wobec Sprzedawcy lub mających na celu odesłanie do ofert produktów i usług takich podmiotów. W takim przypadku Sprzedawca może usunąć lub zmodyfikować opinię poprzez uniemożliwienie dostępu innym użytkownikom do części opinii sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 

IV. Dostawa 
 

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie Internetowym www.euro-sell.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wyborem Klienta, przez przewoźnika do wskazanego przez Klienta miejsca.

3. Klient może także po wcześniejszym umówieniu odebrać zamówiony towar pod poniższym adresem:
Hubertus Design ul. Srokowiecka 22,41-100 Siemianowice Śląskie. 

4. Koszt dostawy produktów jest wskazany na stronie www.euro-sell.pl

5. Czas realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 60 dni roboczych. W przypadku sprzedaży produktów w ramach przedsprzedaży, przybliżony czas realizacji zamówienia określony jest w ofercie dotyczącej danego produktu. 

6. W momencie kiedy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, jednocześnie informując pisemnie Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego. 

7. Odbiór przesyłki dostarczanej przez przewoźnika wymaga pisemnego pokwitowania. Prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta, będącego Konsumentem, w momencie wydania produktu. 

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, dostarczonego Klientowi przez przewoźnika mogących mieć związek z dostarczeniem, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie przewoźnikowi w momencie odbioru lub w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres euro-sell@euro-sell.pl (zgłoszenie reklamacji produktu kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio u przewoźnika w celu sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki. 

9. W momencie ujawnienia uszkodzenia produktu, mogącego mieć związek z przewozem, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił uszkodzenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz wysłanie e-mail na adres euro-sell@euro-sell.pl (zgłoszenie reklamacji produktu kupionego drogą internetową) oraz sporządził wraz z przewoźnikiem protokół ustalający stan przesyłki. 
 

V. Prawo do odstąpienia od umowy 
 

1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 15 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: euro-sell@euro-sell.pl.

2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, możliwe jest także za pomocą formularza.

3. Termin 15-sto dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik. 

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) zawartych w drodze aukcji publicznej; 

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, 

f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

5. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

6. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym www.euro-sell.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez 15 dni od doręczenia produktu. 

7. Produkt należy odesłać niezwłocznie, w terminie do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

8. Klient dokonujący zakupu produktu głównego w zestawie z innym produktem zawiera umowę sprzedaży w sposób kompleksowy i nie przewiduje się możliwości jej częściowego utrzymania w przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia co do części tej umowy. Klient może odstąpić od umowy jedynie w całości. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży powoduje również odstąpienie od umów mających charakter dodatkowy wobec umowy sprzedaży (np. przedmioty dołączone do głównego produktu za 1 grosz). 

9. Klient ponosi koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy.

10. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

11. Uprawnienia i obowiązki określone w rozdziale V pkt 1-10 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta, dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 

VI. Reklamacje 
 

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji. 

2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.  

3. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego. 

4. Reklamowany produkt należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego, będącej miejscem jego zakupu. 

5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego w sklepie internetowym Euro-Sell.pl i doręczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej zaleca się, by reklamowany produkt wysyłał bezpośrednio na adres producenta: Hubertus Design, ul. Srokowiecka 22, 41-100 Siemianowice Śląskie.

6. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.

7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację przedstawiającą wynik ekspertyzy serwisowej (o ile jest taka potrzeba). 

8. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej produkt ten został dostarczony do Sprzedającego. 

9. Reklamowany produkt należy odebrać w terminie 30 dni od otrzymania przez Klienta powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za każdy dzień opóźnienia.
10. Każdy produkt objęty jest 2 letnią gwarancją dla klientów indywidualnych. Klientom z segmentu przedsiębiorców przysługuje 1 rok gwarancji. Rękojmia dla przedsiębiorców jest wyłączona.


Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • Euro-Sell Grzegorz Ledwoń, Patryk Obersztalski S.C.
  ul. Diamentowa 17
  41-106 Siemianowice Śląskie
  NIP: 643-172-95-94
  Regon: 240979630

 • E-mail:euro-sell@euro-sell.pl
 • Telefon606100151
 • Godziny działania sklepuDni robocze 9:00 - 18:00 Sobota 9:00 - 16:00
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu